Go to the top

De ware
MOHAMMED

Vrede zij met hem

Profiel

 • Naam: Mohammed ibn cAbdillaah
 • Bijnaam: Aboel-Qaasim
 • Geboortedatum: maandag, de 9de van Rabiec ul-Awwal
 • Geboorteplaats: Mekka
 • Leeftijd: 63 jaar
 • Woonplaats: 52 jaar in Mekka, 11 jaar in Medina
 • Overleden: Rabiec ul-Awwal, 11de jaar na de Hidjrah (emigratie), in Medina
 • Beroep: Herder, handelaar

Stam

De Profeet Mohammed behoorde tot de stam Haashim. Dit is dan ook de familienaam van de Profeet. Haashim is een tak van de stam Qoeraysh; een stam waar bijna heel Mekka toe behoorde in die tijd.

Analfabeet

Mohammed was een analfabeet en bleef dit tot aan zijn dood. Onder zijn hele volk stond hij bekend om zijn betrouwbaarheid en het feit dat hij altijd de waarheid sprak. Voordat hij de Openbaring ontving, had hij geen kennis van de voorgaande religies en dit bleef zo tot aan zijn veertigste jaar.

Ouders

Zijn vader heette cAbdoellaah ibnoe cAbdil-Moettalib en zijn moeder Aaminah bintoe Wahb. Zijn vader overleed op 24-jarige leeftijd. Mohammed was toen nog niet geboren. De moeder van Mohammed stierf toen hij zes jaar was. Door de dood van zijn vader, kwam de Profeet als eerste onder de hoede van zijn opa cAbdoel-Moettalib. Na de dood van zijn opa kwam de Profeet (vrede zij met hem) onder de hoede te staan van zijn oom Aboe Taalib.

Echtgenoten

 • Khadiedjah bintoe Khoewaylid
 • Sawdaa’ bintoe Zamcah
 • cAa’ishah bintoe abie Bakr
 • Hafsah bintoe cOmar
 • Maymoenah bint ul-Haarith al-Hilaaliyyah
 • Mariyyah al-Qibtiyyah
 • Zaynab bintoe Khoezaymah
 • Oem Salamah
 • Djoewayriyah bint ul-Haarith
 • Zaynab bintoe Djahsh
 • Oem Habiebah
 • Saffiyyah bintoe Hoeyay

Kinderen

 • Al-Qaasim
 • Zaynab
 • Roeqayyah
 • Oem Kalthoem
 • Faatimah
 • cAbdoellaah
 • Ibraahiem

Eigenschappen

En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter

Rechtgeaarde dienaar
Geprezen is hij bij Allah vanwege zijn onbevlekte dienaarschap. Hij is Zijn laatste Profeet, Zijn rechtgeaarde dienaar, Zijn uitverkorene en Zijn innige vriend. Nooit heeft hij geknield voor een andere god dan Allah. De Profeet was gewoon om veel te bidden, te vasten en uit te geven aan de armen en de behoeftigen. Hij at van geschenken, maar niet van aalmoezen. Hij was de betrouwbare en waarheidsgetrouwe. Hij loog nooit, zelfs niet als hij een grapje maakte.
toonaangevend
Hij is toonaangevend en vooraanstaand. Alle prijzenswaardige en lofwaardige eigenschappen zijn in hem verzameld en verenigd. Hij is belangrijk voor alle moslims en invloedrijk op alle vlakken. Hij was een leider voor de mensheid, een voorman, een liefdevolle vader, een behulpzame echtgenoot en een nobele dienaar.
Leiderschap
Hij onderscheidt zich door zijn voortreffelijke leiderschap en foutloos inzicht. Hij (vrede zij met hem) leidde het leger met zijn levenservaring en inzicht waar zelfs de grootste wereldleiders van onder de indruk waren. De wereld heeft vóór hem, noch ná hem een geschiktere en rechtvaardigere leider gekend. Niemand kan hem evenaren in zijn leiderschap. De mensheid heeft ook geen dapperdere en wijzere held meegemaakt dan de Profeet (vrede zij met hem). Hij was rechtvaardig tegenover gevangenen en behandelde hen op een degelijke wijze.
Voorbeeldig
De Profeet was een voorbeeldige man. Hij dient als voorbeeld voor de gehele mensheid. In zijn omgang met mannen, vrouwen en kinderen is hij een voorloper wat betreft welgemanierdheid. Of het nu tegenover moslims was of niet-moslims. Ook stond hij bekend om zijn goede behandeling van dieren. Zijn vriendelijke omgang met kinderen nam in zo’n mate vorm dat hij zijn tranen niet in bedwang kon houden toen hij eens zag hoe een klein kind verdriet had om zijn overleden huisdier. Zijn vrouwen hielp hij in het huishouden en met het bereiden van het eten. Hij was voorbeeldig in zijn gedrag en uitspraken. Hij (vrede zij met hem) was rechtvaardig in zijn giften en in zijn besluiten. Hij deed niemand onrecht aan en hij werd nooit boos omwille van zichzelf.
Genade
Hij is een genade voor de mensheid en een onuitputtelijke bron van goedheden. Hij (vrede zij met hem) bleef vergevingsgezind wanneer anderen hem kwaad deden. Hoe erg dit kwaad ook was. Zijn volk loochende hem, bestreed hem, doodde een aantal van zijn dierbare naasten en metgezellen. Metgezellen die tot de beste generatie behoorden. De meest tirannieke persoon in die tijd probeerde op een hevige manier de Profeet te bestrijden. Toen deze tiran zich tot de Islam bekeerde en naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam, verblijdde hij de Profeet met zijn komst. Hij (vrede zij met hem) vergaf hem en was zachtmoedig tegenover hem.

Boodschap

TAWHIED

Eenheid van Allah

Monotheïsme
De Profeet (vrede zij met hem) is gestuurd om het Alleenrecht op Aanbidding van Allah tot stand te brengen. Hij is gestuurd door Allah om de oproep van ‘Laa ilaaha illAllaah, Moehammadoen Rasoeloellaah’ (er is geen god dan Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper) over de hele wereld te laten galmen.

LAA ILAAHA ILLALLAAH

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gezonden naar de algehele mensheid en de djinn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij (Alleen) te aanbidden.”
(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Dit is één van de bijzonderheden van de Profeet (vrede zij met hem). Alle voorgaande Profeten en Boodschapper waren gestuurd naar hun volk. Maar de Boodschapper en Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gezonden naar alle mensen en alle djinns. Dat betekent dat niemand kan zeggen: “Ik ben geen Arabier dus deze Boodschap is niet voor mij.” Dit is ook een bewijs voor het feit dat Hij, de Verhevene, Mohammed als Laatste Profeet heeft gezonden. Na Mohammed zal er geen Profeet meer zijn.

Hij is gekomen met de allesomvattende en complete levenswijze die tot aan het Laatste Uur gevolgd dient te worden. Hij is gestuurd om het Alleenrecht op de Aanbidding van Allah tot stand te brengen. Alle voorgaande Profeten en Boodschappers hadden eveneens deze zelfde Boodschap: “Er is geen god dan Allah, aanbid Hem daarom alleen”. Mohammed heeft in de lijn van de Profeten deze geweldige Boodschap verder verkondigd aan alle mensen die hij kon bereiken. Zijn metgezellen werden ook door hem opgeleid om deze Boodschap verder te verspreiden en zo zond hij gedurende zijn leven al metgezellen naar andere volkeren, zoals Moecaadh ibn Djabal naar Yemen werd gestuurd. Na het overlijden van de Profeet hebben zijn metgezellen deze taak opgepakt en de Boodschap verder verspreid.

Hij is gezonden met het overdonderende bewijs, de verdraagzame wetgeving, rechtvaardigheid, goedertierenheid, vrijgevigheid, goedheid, vrede, liefde, vreugde, verbetering, veiligheid en geloof. Hij is gekomen met reinheid, het gebed, de aalmoezen, het vasten, de bedevaart en het zich inspannen voor de Zaak van Allah, de Verhevene. Hij (vrede zij met hem) is gestuurd met een verheven doel, een nobel karakter en een statige signatuur. Hij was zijn hele leven al geliefd bij de mensen vanwege zijn nobele karakter en goede eigenschappen. Deze zaken maken hem alleen maar nog meer compleet als Boodschapper van Allah. Allah, de Verhevene, heeft zijn karakter en gedrag dan ook geroemd in de Koran door te zeggen (interpretatie van de betekenis):

“En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.”
(Soerat al-Qalam: 4)

Zijn komst (vrede zij met hem) had als doel het bestrijden van veelgodendom, het vernietigen van de afgodsbeelden, het verdrijven van onwetendheid, het tegengaan van onrecht en het verwerpen van zedeloosheid. Er is geen goeds, of de Profeet heeft ons hierop gewezen en er is geen kwaad, of hij heeft ons hiervoor gewaarschuwd. Hij is met een geloof gekomen dat algemeen geldend is en niet botst met de natuurlijke aanleg van de mens. Hij was de meest genadevolle jegens vriend en vijand. Hij nodigde de mensen uit naar het verkrijgen van gelukzaligheid die zij in dit wereldse leven en in het Hiernamaals kunnen oogsten en hij maakte nooit onderscheid tussen de verschillende soorten mensen. Sterker nog, er is een bekende overlevering van hem waarin hij aangeeft dat de ene persoon niet beter is dan de ander behalve door zijn goede daden:

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een donkere en een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden.”
(Ahmad, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Openbaring

DE EERSTE OPENBARING VAN DE EDELE KORAN

Het was een gezegende nacht aan het einde van de maand Ramadan. Mohammed (vrede zij met hem) was veertig jaar oud toen zijn kracht, uithoudingsvermogen en het vermogen om de zware taak die gepaard ging met de Openbaring op zich te nemen volledig ontwikkeld waren. De Engel Djibriel (Gabriël) verscheen voor Mohammed en zei: “Lees!” De Profeet antwoordde: “Ik kan niet lezen.” De Engel greep hem zo stevig vast dat de Profeet het bijna niet meer aankon en toen liet hij hem weer los, waarna hij zei: “Lees!” De Profeet antwoordde wederom: “Ik kan niet lezen.” De Engel greep hem weer dusdanig stevig vast dat de Profeet het niet aankon en liet hem weer los en zei: “Lees!” Toen de Profeet voor de derde keer antwoordde dat hij niet kon lezen, greep Djibriel hem voor de derde keer op dezelfde manier stevig vast. Vervolgens liet hij de Profeet weer los en zei:

“Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de Pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.”
(Soerat al-cAlaq: 1-5)

De Profeet keerde terug naar huis met deze vijf verzen. Hij was heel erg geschrokken. Toen hij thuis aankwam zei hij tegen zijn vrouw Khadiedjah: “Omwikkel mij, omwikkel mij!” Khadiedjah omwikkelde hem en stelde hem gerust. Toen de angst weg was, vertelde hij aan Khadiedjah wat er gebeurd was. Hij was bang dat iets hem zou overkomen. Toen zei zijn vrouw: “Nooit! Bij Allah, Allah zal jou nooit vernederen. Jij onderhoudt de familiebanden, zorgt voor de zwakkeren en de minderbedeelden, je eert je gast en je vecht voor rechtvaardigheid.”

WAAR VOND DE EERSTE OPENBARING PLAATS?

De eerste Openbaring vond plaats in een grot genaamd Hiraa’, in de berg an-Noer. Het lag slechts 3,5 kilometer van Mekka, een kleine grot van 3,5 meter in lengte en 1,5 meter in de breedte. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon zich daar terug te trekken en aanbiddingen te verrichten. Hij nam dan voorzieningen mee voor een aantal dagen. Daarna keerde hij terug naar zijn gezin waarna hij weer met voorzieningen vertrok naar de grot Hiraa’.

VERSCHILLENDE MANIEREN VAN OPENBARING

 • De ware droom (ar-Roe’yah) in zijn slaap.
 • De Profeet kreeg soms een droom, ofwel visioen, en die kwam vervolgens uit zoals hij het had gedroomd.
 • Als het gerinkel van een bel.
 • De Engel Djibriel komt in een gedaante van een mens bij de Profeet.
 • Allah, de Almachtige, praat met de Profeet, terwijl hij wakker is.
 • Allah, de Almachtige, praat met de Profeet in zijn slaap.
 • Djibriel blaast de Openbaring in zijn ziel.

Portfolio

Vrouwenrechten

Het is niemand minder dan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) geweest die de vrouwen hun rechten gaf! Hij hielp zijn vrouwen in het huishouden en bij het bereiden van het eten. Hij maakte geen onderscheid in het moeten nakomen van de rechten van man of vrouw. De Profeet deed zijn uiterste best om te laten zien dat de Islam man en vrouw gelijkwaardig stelt aan elkaar. Ook was het de Profeet die onze gemeenschap bewust maakte van de positie van de vrouw als moeder, als echtgenote en als zus.

Er is overgeleverd dat hij (vrede zij met hem) zei: “De beste onder jullie is degene die het beste is in zijn omgang met zijn vrouw en ik ben de beste onder jullie in de omgang met mijn vrouw.”
(at-Tirmidhie en al-Bayhaqie)

Eens kwam er een man naar de Profeet en vroeg: “O Boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Je Moeder.” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je Moeder.” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je Moeder.” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je vader.” Hieruit valt op te maken dat de moeder driemaal zoveel recht heeft op haar kinds vriendelijkheid en goede gezelschap dan de vader.

Dieren

Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) het heeft verboden om te jagen op dieren, tenzij men het dier nuttigt. Ook is er van de Profeet overgeleverd dat Allah alle zonden van een man vergaf, omdat hij een dorstige hond te drinken gaf.

Armen

Ook de armen liet de Profeet niet in de steek. De Islam heeft juist de aalmoezen (Zakaat) verplicht, zodat de behoeftige geen honger zal lijden. Dit is één van de zuilen van de Islam en de Profeet besteedde hier veel aandacht aan en benadrukte het belang hiervan.

De Profeet heeft gezegd: “Elk bezit waarover geen Zakaat wordt afgedragen, is een schat waarmee de eigenaar gefolterd wordt (op de Dag des Oordeels).” (al-Moewatta’)

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Iedere bezitter van een kameel, een koe of ander vee die geen Zakaat hierover afdraagt (d.w.z. deze dieren), zal hiermee bestraft worden op de Dag des Oordeels.”
(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aanzetten tot monotheïsme?

De Profeet kondigde vanaf het begin tot het einde van zijn profeetschap aan dat de mens Allah alleen moet aanbidden en dat we geen deelgenoten aan Hem mogen toekennen.

Hij (vrede zij met hem) zei: “Wie naar een helderziende gaat en hem om iets vraagt; zijn gebed wordt van hem voor veertig dagen niet geaccepteerd.”
(Moeslim)

Ook zei hij: “Wie naar een waarzegger of helderziende gaat en gelooft wat hij zegt, is ongelovig in dat wat werd geopenbaard aan Mohammed.”
(Ahmad)

Toen een man tegen de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wat Allah wilt en wat jij wilt”, antwoordde hij: “Heb je mij gelijk gesteld aan Allah? Zeg: “Slechts wat Allah wilt!”
(Ahmad)

Verder zei hij: “Wie zweert bij een ander dan Allah, hij heeft waarlijk veelgodendom begaan.”
(at-Tirmidhie)